• Działania plastyczne i inne uczniów klasy pierwszej

    • W dniu 23.04.2020r. zgodnie z tematem dnia  ,,Niezwykłe kolekcje dzieci chętnie udowodniły, że ich kolekcje też  są niezwykłe i ciekawe. Niektóre dzieci okazały się wiernymi podopiecznymi swoich pupili a nawet rybek. Chętni uczniowie wykazali się zdolnościami plastycznymi i narysowali  ich podobizny na kartce. W tych przedsięwzięciach dało się odczuć u dzieci wiele pozytywnych emocji. Rodzice niech przyjmą podziękowanie za pomoc i współpracę. Zdjęcia w albumie. 

    • Prace plastyczno-techniczne uczniów klasy pierwszej

    • Zgodnie z poleceniem z dnia 20.04. związanym z tematem lekcji : ,,Segregujemy odpady” , dzieci wykonały kolorowe motylki wykorzystując zużyte rolki  papieru toaletowego. Prace ,,Ty i Twój motylek”  piękne, tak jak uśmiechy dzieci. Zdjęcia w albumie.

    • Prace uczniów klasy pierwszej

    • Działania dydaktyczne uczniów  klasy pierwszej w dobie pandemii i nauczania zdalnego.

     Uczniowie  klasy  pierwszej  dzielnie wywiązują  się z zadawanych poleceń  plastyczno - technicznych w zdalnym nauczaniu, a nawet nie straszne było im podjęcie  tematu założenia  hodowli dżdżownic.

     Zdjęcia w albumie

    • INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

    • PRZEKAZUJĘ INFORMACJĘ STAROSTWA POWIATOWEGO W ROPCZYCACH

     O NABORZE ELEKTRONICZNYM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

     POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

     Nabór do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na rok szkolny 2020/2021 prowadzony będzie w formie naboru elektronicznego w systemie VULCAN. W systemie gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.

     Każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej musi zarejestrować się w systemie.

     Rejestracja kandydatów na stronie:

     https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat

     Po zarejestrowaniu każdy uczeń otrzyma swój identyfikator i hasło.

     Proszę o zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych.

      

                                                                                                                                                Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                  Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

      

     Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

     Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

     Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

     Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem

     Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

     Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku,
     z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

     Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

     Przypominamy, że podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugerujemy, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

     Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecamy również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

     Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

     Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym.

    • Święta majowe

    • Maj jest miesiącem szczególnym w historii naszej Ojczyzny - Polski. W pierwszych  dniach maja obchodzimy rocznice istotnych wydarzeń historycznych, są to trzy ważne święta narodowe.

     1 MAJA – Święto Pracy, obchodzone na świecie od 1 maja 1890, to święto ludzi pracujących. Praca jest podstawą bogactwa i rozwoju, dlatego warto manifestować rolę, rangę i jej znaczenie.

     2 MAJA – Dzień Flagi Narodowej, święto wprowadzone od 2004 roku.                                

     Flaga, obok godła jest naszym najwyższym symbolem państwowym. Łączy Polaków w kraju                       i za granicą. Polskie barwy narodowe kształtowały się już w pradawnych wierzeniach Słowian. Biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne. Czerwień ogień, odwagę i waleczność. Kolory te jako barwy narodowe po raz pierwszy pojawiły się  3 maja 1792 roku, podczas uroczystych obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Wówczas wszystkie warszawskie damy założyły białe suknie, przepasane czerwonymi szarfami. Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskiego  w dniu 7 lutego 1831 roku.                                              

     3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja

     W tym roku 3 maja upamiętnia 229 rocznicę  uchwalenia pierwszej w Polsce konstytucji z 1791 roku. Nasza konstytucja była drugą ustawą zasadniczą na świecie po amerykańskiej, a pierwszą w Europie. Twórcami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, marszałek sejmu  Stanisław Małachowski oraz Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie, określa prawa i obowiązki obywateli oraz zawiera zbiór najważniejszych zasad ustroju państwowego.

     Coroczne obchody  świąt majowych wiążą się z dążeniami do odbudowy i umocnienia naszej Ojczyzny, uporządkowania w niej wszelkich spraw na demokratycznych zasadach ku dobru ogólnemu, których nie wolno zapomnieć, nawet dzisiaj w tym trudnym czasie epidemii, ale należy je z szacunkiem pielęgnować już od najmłodszych lat.

     Wywieśmy w te dni na balkonach i w oknach naszych domów biało-czerwone flagi!

     Miłego i spokojnego świętowania!

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

     Brzeziny, 27.04.2020r.

     Informuję, że w związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach oraz placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminu ósmoklasisty, zmianie ulega termin realizacji dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ustalonych wstępnie na dni 21-23 kwietnia 2020 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają przesunięte na nowy termin egzaminu ósmoklasisty, tj. 16-18 czerwca 2020 r.

     Informuję, że dni 29 i 30 kwietnia 2020r. zaplanowane w kalendarzu roku szkolnego 2019/2020 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach nie będą prowadzone zajęcia zdalne.

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do  24 maja 2020r.

     Brzeziny, 27.04.2020r.

      

     Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Do 24 maja 2020r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym i nauczanie w dalszym ciągu będzie odbywać się na odległość.

     Minister Edukacji Narodowej poinformował także, o terminie egzaminu ósmoklasisty.

     Egzamin ten będzie przeprowadzony w dniach od 16 do 18 czerwca 2020r.

      

     Przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych z kształceniem na odległość proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub z nauczycielem danego przedmiotu (kontakt: adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami, rodzicami lub telefonicznie).

     Dziękujemy uczniom i rodzicom za współpracę oraz pomoc w procesie zdalnego nauczania

      

                                                                                                                                                      Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW

    •                                                                                                                                                                                            Brzeziny, 27.04.2020r.

      

     Informuję, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach na rok szkolny 2020/2021 wnioski złożone przez rodziców zostały rozpatrzone pozytywnie.

     Wszystkie dzieci zostały przyjęte do oddziałów przedszkolnych.

                                                                                                                                        Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                        Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia 2020r.

     Brzeziny, 14.04.2020r.

          Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

     W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

     Minister Edukacji Narodowej poinformował także, o zmianie terminu egzaminu ósmoklasistów na czerwiec. Szczegółowa data egzaminów zostanie ogłoszona z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem.

     W razie jakichkolwiek problemów związanych z kształceniem na odległość proszę kontaktować się z wychowawcą klasy lub  z nauczycielem danego przedmiotu (adres e-mail nauczyciela podany do kontaktu z uczniami, rodzicami lub telefonicznie).

     Dziękujemy uczniom i Rodzicom za współpracę oraz pomoc w procesie zdalnego nauczania.

                                                                                                                                                       Dyrektor szkoły:

                                                                                                                                                         Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.

     W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

     z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

     Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi

     zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

      

     Podstawy prawne:

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
      z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
     3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
      w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

      

                                                                                                                          Departament Informacji i Promocji
                                                                                                                          Ministerstwo Edukacji Narodowej

    • INFORMACJA W SPRAWIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

    • Brzeziny, 25.03.2020r.

     Drodzy Rodzice

      

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
     w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
     nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.; rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r.

     Przekazuję Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły w oparciu o ww. rozporządzenie.

     Nauczanie zdalne  w Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach rozpoczyna się od  25 marca 2020r. i będzie trwało do 10 kwietnia 2020r.

     Wszelkie informacje dotyczące pracy szkoły, w tym zdalnego nauczania, będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

     Praca zdalna będzie odbywać się według obowiązującego planu zajęć.

     W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły wszystkie zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy zastosowaniu różnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także tradycyjnych form kształcenia (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, lektury), materiałów udostępnionych przez nauczycieli oraz dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/stronach CKE https://cke.gov.pl/, materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,

     Wszystkie informacje dotyczące kształcenia na odległość naszych uczniów będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce nauka online, w odpowiednich katalogach klas.

     Utworzone przez nauczycieli „klasowe grupy kontaktów z uczniami” za pośrednictwem adresów e-mail uczniów, rodziców mają posłużyć do przesyłania materiałów i załączników w płaszczyźnie nauczyciel – uczeń oraz informacji zwrotnych w płaszczyźnie uczeń-nauczyciel.

     Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem   i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

     Każdy nauczyciel zobowiązany jest do oceniania pracy uczniów. (zgodnie z WSO, w przyjętej przez siebie i ustalonej z uczniami formie).

     Oceny uczniów będą wpisywane do e-dziennika z zaznaczeniem nauczania zdalnego.

     Szkoła zapewnia możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

     W przypadku problemów ze zrozumieniem nowej partii materiału nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w innej formie określonej przez nauczyciela.

     Drodzy Rodzice proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo waszych dzieci podczas korzystania z internetu.

     Prosimy o współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie przypominamy, że w razie jakichkolwiek problemów związanych ze zdalnym nauczaniem, należy kontaktować się z wychowawcą klasy, poszczególnymi nauczycielami lub na adres poczty elektronicznej szkoły.

      

                                                                                                                   Dziękuję za dotychczasową współpracę

                                                                                                                          Życzę dużo wytrwałości i zdrowia

                                                                                                                              Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                    Józef Chodak

    • INFORMACJA O ZAPISACH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


    • Drodzy Rodzice 

     Zgodnie z harmonogramem do 31 marca 2020r. trwają zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w naszej szkole.                  Z uwagi na sytuację epidemiczną proszę o przesłanie wniosków w formie skanów lub nawet fotografii wniosku na skrzynkę mailową szkoły: spbrzeziny1@vp.pl  lub wysłać pocztą tradycyjną.

     Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej w szkole.

      

     Wniosek zapisy:wniosek-przedszkole.pdf

     Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

    • INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

    •  

     Szanowni Rodzice!

      

                 Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Wasze i Waszych dzieci, zajęcia szkolne zostały zawieszone od 12 do 25 marca 2020r.

     Jeśli Państwa dziecko jest w wieku do 8 lat, w związku z zawieszeniem zajęć w szkole, przysługuje Wam zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS. Wystarczy złożyć u pracodawcy oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku.

     Zgodnie ze stanowiskiem MEN przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki.

     Uczniowie powinni czytać książki, uzupełniać ćwiczenia, rozwijać umiejętności korzystając przy tym z edukacyjnych zasobów sieciowych, m.in. z darmowej platformy epodreczniki.pl oraz innych materiałów.

     Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie http://epodreczniki.pl/. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

     Zachęcamy uczniów klas ósmych do samodzielnej pracy - link CKE – strona z zadaniami egzaminacyjnymi dla uczniów klas ósmych http://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

     Prosimy rodziców o zmotywowanie dzieci do samodzielnej pracy, ponieważ zawieszenie zajęć nie oznacza czasu wolnego od nauki.

     W okresie zawieszonych lekcji nauczyciele będą, w miarę możliwości, pracować zdalnie z uczniami. Informacje w tej sprawie będą przekazywane poprzez stronę szkoły w zakładce: Nauka online

     Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami ministerstwa należy pamiętać o swoim bezpieczeństwie w domu, unikać spotkań oraz miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe).

     Rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywamy.

     Śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje umieszczane na stronie internetowej szkoły.

     Szczególna prośba do Rodziców ósmoklasistów, by poważnie traktować czas zawieszenia zajęć w szkole i przeznaczyć go na samodzielne powtarzanie wiadomości do egzaminu.

     Proszę o dopilnowanie dzieci, aby czas zawieszenia zajęć szkolnych potraktowały, jako okres pozostania w domu i nie wychodziły bez uzasadnionej potrzeby do sklepów, nie spotykały się w większych grupach, galeriach handlowych i innych miejscach.

     Drodzy Uczniowie!

     Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu.
     Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.
     Przerwę w funkcjonowaniu szkoły wykorzystajcie odpowiedzialnie:

     • Przeczytajcie ulubioną książkę lub lekturę szkolną,
     • Uzupełnijcie swoje wiadomości i rozwijajcie swoje kompetencje,
     • Skorzystajcie z platformy epodreczniki.pl
     • Przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

     Materiały do samodzielnej pracy znajdują się na stronie szkoły w zakładce: Nauka online

     Drodzy Uczniowie ósmej klasy!

     Samodzielnie powtarzajcie wiadomości z przedmiotów egzaminacyjnych. 

     Zadania i ćwiczenia starajcie się rozwiązać zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

     Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

    • INFORMACJA

    • Brzeziny, 11.03.2020r.

      

     INFORMACJA

      

     W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach zostają zawieszone na okres od 12 do 25 marca 2020r. W dniach 12 i 13 marca szkoła będzie pełnić funkcję opiekuńczą dla dzieci i uczniów, których rodzice z powodów zawodowych nie mają możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w domu.                                                                                                                                                                                                                                                   

      Dyrektor szkoły:

     Józef Chodak

                                                                                                                                      

                                                                                        

    • Gminne zawody w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

    • W dniu 06.03.2020r. w naszej szkole odbyły się Gminne Zawody w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Turniej między grupami z poszczególnych miejscowości rozgrywany był na bardzo wyrównanym  poziomie.Po zaangażowanej walce wyniki przedstawiają się następująco: uczestnicy: SP Wielopole dziewczynki i chłopcy- 1 miejsce SP Brzeziny Dz. i Chł. - 2 miejsceSP Glinik Dz.i Chł.- 3 miejsce.Wszystkim należą się słowa uznania za udział w zawodach oraz zangażowanie, walkę do ostatniego punktu oraz za ducha  fair-play w jakim rozgrywane były zawody. Zdjęcia w albumie

    • OGŁOSZENIE

    •  

     ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka „Zbroi” w Brzezinach ogłasza zapisy dzieci w wieku od 3 do 6 lat tj. urodzone w latach 2014 - 2017              do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

     Wnioski należy złożyć w terminie od 02 do 23 marca 2020r. w sekretariacie szkoły (wnioskI są dostępne w sekretariacie szkoły)

     Rodzice są proszeni o przyniesienie:

     - dowodu osobistego rodzica lub prawnego opiekuna,

     - numeru PESEL i aktu urodzenia dziecka,

     Szczegółowe informacje dotyczące zapisu można uzyskać w sekretariacie szkoły

     lub pod numerem telefonu: 172233206

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • 17 2233206
   • 39-111 Brzeziny 621
   • spbrzeziny1@vp.pl
   • Komunikacja z naszą szkołą w formie elektronicznej może odbywać się przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym: http://epuap.gov.pl/ Identyfikator szkoły na portalu ePUAP: SPBrzeziny1 Adres skrytki podawczej: /SPBrzeziny1/SkrytkaESP Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP