•  
   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
   Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.sp1brzeziny.edupage.org
   Data publikacji strony internetowej: 2013.09.13
   Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.25
   Stan dostępności cyfrowej
   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
   - zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
   - dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
   - filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
   - część plików nie jest dostępna cyfrowo.
   Strona internetowa jest wyposażona w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: przełącznik zmiany rozmiaru czcionki, kontrastu, układu strony, zmiany jasności.
   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek internetowych.
   Przygotowanie deklaracji dostępności
   Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.26
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach.
   Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej szkoły prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności: Józef Chodak
   Dane teleadresowe w sprawie dostępności:
   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach
   39-110 Brzeziny 621
   e-mail: spbrzeziny1@vp.pl
   telefon: 172233206
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
   Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   Dostępność architektoniczna
   Szkoła posiada 5 wejść do budynku szkoły. Wejścia 1, 2, 3 do budynku szkoły znajdują się od strony ulicy do których prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków. W budynku głównym szkoły nie ma wind, toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
   Wejścia  4 i 5 do budynku szkoły oraz sali gimnastycznej znajdują się od strony boiska szkolnego. Ta część budynku jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Możliwy jest wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich bezpośrednio z chodnika. Jednocześnie osoby poruszające się na wózkach mają możliwość porusznia sie po budynku, korzystania z sali gimnastycznej oraz 2 toalet dostosowanch dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada podnośnik transportowy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost wejścia.
   Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednak położenie budynku i ciągów komunikacyjnych pozwalają na zaparkowanie samochodu bezpośrednio przy budynku szkoły.
   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.
   W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   Do budynku szkoły można wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
   Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka Ludwika Marszałka "Zbroi" w Brzezinach
    • spbrzeziny1@vp.pl
    • 17 2233206
    • 39-111 Brzeziny 621
    • spbrzeziny1@vp.pl
    • Komunikacja z naszą szkołą w formie elektronicznej może odbywać się przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Platforma ta dostępna jest pod adresem internetowym: http://epuap.gov.pl/ Identyfikator szkoły na portalu ePUAP: SPBrzeziny1 Adres skrytki podawczej: /SPBrzeziny1/SkrytkaESP Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP